Közérdekű

Alapszabály.

                                                                    A PREVI TEAM EGYESÜLET

                                                                              ALAPSZABÁLYA

Elhatározva a Previ Team Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

I.

Az egyesület adatai

1. Az egyesület neve: Previ Team Egyesület

2. Az egyesület rövidített elnevezése:

3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése:

4. Az egyesület székhelye: Munkácsy Mihály Művelődési Ház, 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 83.

5. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagjegyzék az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

6. Az egyesület honlapjának címe:

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

· Az egyesület célja:

 • Az Egyesület célja: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint nevelés és oktatás, sportoktatás szabadidős- és sporttevékenység elősegítése, szervezése és a tevékenység anyagi- és tárgyi feltételeinek megteremtése, illetve támogatása, továbbá: a tömegsport támogatása és amatőr sportversenyek támogatása, szervezés és népszerűsítése;
 • csoportos sporttevékenység, sportcélú utazások szervezése és támogatása.
 • képesség fejlesztés, kulturális tevékenység, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
 • Feladatunknak tekintjük a civil társadalom eszméjét az egyes ember életének részesévé tenni, mind a támogatók és résztvevők, mind a szolgáltatásokat és segítségnyújtást igénybe vevők oldaláról.
 • Társadalmi célunknak tekintjük a hátrányos helyzetű fiatalok bevonását a kulturális életbe, a kulturális élet összekapcsolását a szociális segítségnyújtással, a szolidaritás, a tolerancia és a művészetek jegyében. Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít az önsegítő csoportok szervezésére, támogatására, a hátrányos helyzetűek csoportjai, idősek, nők, munkanélküliek segítésre.
 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében tanfolyamokat, konferenciákat, szűrővizsgálatokat szervez és támogatja a közösségi egészségvédelem tevékenységeit.

• Gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység keretében hozzájárul a lakosság egészségi állapotának helyreállításához, a nevelés, felvilágosítás, kreatív művészeti tevékenységek, sporttevékenységek által.

• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében olyan képzéseket, nevelési programokat és ismeretterjesztő tevékenységet végez, amelyek segítik a családokat, fiatalokat az egészséges életmód folyamatos megvalósításában.

• Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet keretében: felméri az ifjúság szükségleteit és közvetíti az ő érdekeiket a döntéshozók felé, helyi és országos szinten. Kiemelt figyelmet fordít azokra a hátrányos helyzetű csoportokra, akik támogatásra szorulnak az egészséges életmód megvalósításában.

• Az adott sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók rendezése.

Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása. Sportversenyek rendezése, szervezése.

Az Egyesület tagjainak nemzetközi és hazai versenyeken való részvételének biztosítása

A fennálló sportágak sportolóinak minősítése. Utánpótlás nevelés. Edzőtáborok szervezése. A sportág

elméleti tudásanyagára felkészítő szemináriumok, tanfolyamok, edzői képzések és továbbképzések

szervezése.

• A céljai megvalósítása érdekében szakosztályok, sportcsoportok, oktatási csoportok, állandó és időszakos szervezeti elemek létrehozása.

· Az egyesület tevékenysége, feladata

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
 • szociális tevékenység, családsegítés
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme
 • kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása
 • nevelés, oktatás, sportoktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • tudományos tevékenység, kutatás
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 • Regionális, országos, valamint nemzetközi kapcsolatok és együttműködés kiépítése
 • Személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek szervezése
 • Interkulturális képzések, személyiségfejlesztő képzések, egyéb témájú tanfolyamok szervezése, szervezeteknek, vállalkozásoknak, valamint természetes személyeknek
 • Közösségi, művelődési, kulturális rendezvények, programok szervezése
 • Amatőr művészek felkarolása, kiállítások szervezése
 • A civil szektor, az önkéntes munka jelentőségének megismertetése
 • Klub létrehozása és működtetése a tevékenységünk iránt érdeklődők számára
 • Folyóiratok, kiadványok, könyvek megjelentetése, és terjesztése
 • Környezetvédelmi akciók, figyelemfelkeltés
 • Hátrányos helyzetűek jogaiért való küzdelem
 • Aktív részvétel a drogok és káros szenvedélyek elleni felvilágosító programokban, társadalmi beilleszkedési zavarok elleni küzdelem, segítségnyújtás. Prevencióra való nevelés.
 • Társadalmi célunknak tekintjük a hátrányos helyzetű fiatalok bevonását a kulturális életbe, a kulturális élet összekapcsolását a szociális segítségnyújtással, a szolidaritás, a tolerancia és a művészetek jegyében.
 • Célunk egy olyan aktív közösség létrehozása, amely az ifjúsági korosztályt egyéni és csoportos formában segíti a problémák megoldásában, a konfliktusok, krízis helyzetek megelőzésében és kezelésében. Szeretnénk megelőzni, hogy egyes krízis helyzetek kialakuljanak, illetve rögzüljenek.
 • Feladatunknak tekintjük a civil társadalom eszméjét az egyes ember életének részesévé tenni, mind a támogatók és résztvevők, mind a szolgáltatásokat és segítségnyújtást igénybe vevők oldaláról.
 • A Egyesület célja, hogy bevonja a fiatalokat, időseket, családokat a civil társadalom életébe, működésébe szociális és kulturális programok által.

III.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület tevékenysége nyitott, nemre, korra, származásra, vallási hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti szolgáltatásainkat, részt vehet programjainkon, az Egyesület közgyűlése által elfogadott szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

Az Egyesület önkormányzati elven működik szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon, szakfolyóiratokban, internetes honlapján és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

Az Egyesület, mint társadalmi szervezet, tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

IV.

Tagdíj

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 1000 Ft /hó vagy 12000 Ft/ év Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 20. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 20 napjáigköteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

A tagok tagdíj befizetéseiről az elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

2. Az egyesület bevételi forrásai különösen:

 • a tagdíjak,
 • a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
 • adományok, támogatások szervezetek és természetes személyek részéről,
 • a gazdálkodási és vállalkozási tevékenység bevételei.

3. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

4. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

5. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.

6. Az egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

7. Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

8. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött egyesületnek szervezetnek kell átadni.

V.

A tagság

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, tagdíjat fizet.

2. Az egyesület tagságát rendes tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok alkotják.

3. Pártoló tag az a (bel-, vagy külföldi) jogi- és természetes személy lehet, aki adományaival szakmai, szervező vagy egyéb támogatással segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem tud, vagy nem kíván részt venni. Az egyesület pártoló tagja tagdíjat nem fizet, szavazati joga nincs, a közgyűlésen, rendezvényeken, tanácskozásokon részt vehet tanácskozási és javaslattételi joggal. Pártoló tag tisztségviselőnek nem választható és ilyet nem választhat.

4. Az egyesület tiszteletbeli tagja csak természetes személy lehet. Az Elnökség döntésével javasolhatja a tiszteletbeli tagi pozíció adományozását az egyesület bármely támogatójának. Az Elnökség egyhangú határozattal dönt a tiszteletbeli tagi pozíció adományozásáról. Tiszteletbeli tagi pozíció adható különösen azon támogatóknak, akik az egyesület munkáját elősegítik, az egyesület célkitűzéseit széles körben ismertté teszik, támogatókat, pályázati lehetőségeket szereznek az egyesületnek. Az egyesület tiszteletbeli tagja(i) az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal vehet(nek) részt, részt vehet(nek) az egyesület munkájában és annak rendezvényein, javaslatokat tehet(nek), véleményt nyilváníthat(nak), tagdíjat nem köteles(ek) fizetni. Tiszteletbeli tag tisztségviselőnek nem választható és ilyet nem választhat.

VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a./ A tag kilépésével.

b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

VIII.

A tagok jogai

1. Az egyesület tagja jogosult:

a./ az egyesület tevékenységében részt venni

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

d./ az egyesület irataiba betekintetni

e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

IX.

A tagok kötelezettségei

1. Az egyesület tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

X.

Az egyesület szervei

Az egyesület szervei:

a./ Közgyűlés

b./ Elnökség

a./ A Közgyűlés

A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.

1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

2. A közgyűlés évente legalább 1 (egy) alkalommal ülésezik.

3. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

4. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

5. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

6. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a kétfős szavazatszámláló bizottságot.

7. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint - ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi - képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és - ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg - a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

a) az egyesület nevét és székhelyét;

b) a közgyűlés helyét és idejét;

c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;

d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

8. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

9. A közgyűlés határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

10. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

.

b./ Elnökség

1. Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból (elnök és 2 elnökségi tag) álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

2. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a./ a megbízás időtartamának lejártával;

b./ visszahívással;

c./ lemondással;

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

3. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

4. Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke:

 • Oláhné Bóta Ilona (születési neve: Bóta Ilona, )

Az elnökség tagjai:

 • Oláh Attila 
 • Dr. Gerencsér Zsolt 
 • Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

5. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h./ a tagság nyilvántartása;

i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l./ a tag felvételéről való döntés.

m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

6. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább 1 (egy) alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

7. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

8. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

XI.

Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Alulírott alapító tagok, jelen alapító okirat aláírásával igazoljuk, hogy az alapító okiratban foglalt rendelkezések egyhangú akarat elhatározásunk, azokat magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el.

Kelt: Törökbálint, 2020 év február hó 5.napján.

Adatvédelmi szabályzat

                                                                            Previ Team Egyesület

                                                                    ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Hatályos 2020. április 01. napjától


Tartalom

I. Adatkezelő adatai ................................................................................................................................................................

II. Fogalom-meghatározások ...............................................................................................................................................

III. Szabályzat célja és hatálya ..........................................................................................................................................

IV. Társaság által végzett adatkezelés esetei .............................................................................................................

IV/A. [Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés] ..............................................................................................

IV/B. [A munkaerőfelvétel során végzett adatkezelés]...............................................................................................

IV/C. [A Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése] .......................................................................................

IV/D. [Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése]................................................................................................

IV/E. [Webshop ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés] ...............................................................................................

IV/F. [Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés] ...............................................................................................

V. A személyes adatok jogosultjainak jogai ................................................................................................................

V/A. [Helyesbítéshez való jog] ..........................................................................................................................................

V/B. [Elfeledtetéshez való jog] ..........................................................................................................................................

V/C. [Adatkezelés korlátozásához való jog] ................................................................................................................

V/D. [Adathordozhatósághoz való jog] ........................................................................................................................

V/E. [Tiltakozáshoz való jog]..............................................................................................................................................

VI. Az Adatkezelési felelős ..............................................................................................................................................

VII. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje..............................................................................................

VIII. Adatok továbbításának rendje ...............................................................................................................................

IX. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll .......................................................................................

X. Jogorvoslat ..........................................................................................................................................................................

XI. Záró rendelkezések .....................................................................................................................................................

1. számú melléklet - Adatkezelési Tájékoztató (tag) ....................................................................................................

2. számú melléklet - Természetes személy(tag) hozzájáruló nyilatkozata ..........................................................

3. számú melléklet - Adatkezelési tájékoztató (Munkaerő-felvétel) ......................................................................

4. számú melléklet - Hozzájáruló nyilatkozat (Munkaerő-felvétel) ........................................................................

5. számú melléklet - Adatkezelési tájékoztató (Alkalmazottak) ...............................................................................

6. számú melléklet - Hozzájáruló nyilatkozat (Alkalmazottak) .................................................................................

7. számú melléklet - Pályázati eljárás ................................................................................................................................

8. számú melléklet - Helyesbítés iránti kérelem .............................................................................................................

9. számú melléklet - Törlési kérelem ..................................................................................................................................

10. számú melléklet - Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem ..................................................................


11. számú melléklet - Adathordozásra vonatkozó kérelem ......................................................................................

12. számú melléklet - Tiltakozás ...........................................................................................................................................

13. számú melléklet - Adatkezelési Nyilvántartás...........................................................................................................

14. számú melléklet - Adattovábbítási nyilvántartás .....................................................................................................

15. számú melléklet - Nyilvántartás adatvédelmi incidensekről ................................................................................

16. számú melléklet - Tájékoztatás adatvédelmi incidensről ......................................................................................

17. számú melléklet - Jelentés adatvédelmi incidensről ...............................................................................................A Previ Team Egyesület


az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekinteté- ben történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló - és 2020. április 01. napjától alkalmazandó - (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),

a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információ szabad-

ságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint

az Previ Team Egyesület- tel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából

a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és Previ Team Egyesület adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében

AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:

I. Adatkezelő adatai

Adatkezelő cégneve: Previ Team Egyesület

Adatkezelő székhelye: 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 83.

Adatkezelő adószáma:19238777-1-13

Adatkezelő telefonszáma: +3670/384-6300

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: previteam@gmail.com

II. Fogalom-meghatározások

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

1. "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, le- kérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Previ Team Egyesület a hatályos Sporttörvényben és a Társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos törvényekben előírt és engedélyezett illetve a saját alapszabályában megfogalmazott tevékenysége keretében végez;

2. "adatkezelő": a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Previ Team Egyesület;

3. "adatvédelmi incidens": a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;

4. "Hatóság": a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

5. "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;

6. "ügyfél": a Previ Team Egyesület a hatályos Sporttörvényben és a Társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos törvényekben előírt és engedélyezett illetve a saját alapszabályában megfogalmazott tevékenysége keretében vele kapcsolatba kerülő és a személyes adatait kezelő természetes személyt;


III. Szabályzat célja és hatálya

7. A jelen Szabályzat célja hogy, a Previ Team Egyesület a hatályos Sporttörvényben és a Társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos törvényekben előírt és engedélyezett illetve a saját alapszabályában megfogalmazott tevékenysége keretében a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket a Previ Team Egyesület adatkezelése során munkavállalói, valamint az adatkezeléssel foglalkozó adminisztrációs önkéntesek, a vele kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.

8. A Previ Team Egyesület a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):

a.) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

b.) célhoz kötöttség;

c.) adattakarékosság;

d.) pontosság;

e.) korlátozott tárolhatóság;

f.) integritás és bizalmas jelleg;

g.) elszámoltathatóság.

9. A Previ Team Egyesület a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

IV. Az Egyesület által végzett adatkezelések

10. APrevi Team Egyesület által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. A Previ Team Egyesület személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.

11. A Previ Team Egyesület személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),

a.) ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;

b.) amennyiben az adatkezelés a Previ Team Egyesület vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

c.) az adatkezelés az alapszabályban rögzített tevékenységhez szükséges

d.) a sporttevékenység eredményességi közzétételéhez rendelkezik a természetes személy beleegyezésével

12. A Previ Team Egyesület adatkezelési tevékenységét adatfeldolgozó igénybevétele nélkül végzi, kivétel a hatályos Sporttörvény rendelkezéseiben lefektetett adatszolgáltatási kötelezettséget.


IV/A. Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés

13. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja a mindenkori hatályos Sporttörvénnyel és a Társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos törvényekben előírt és engedélyezett illetve a saját alapszabályában megfogalmazott tevékenysége keretében a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket betartva:

a) a Previ Team Egyesület és a személyes adat jogosultja közötti, a Previ Team Egyesület tevékenységével összefüggésben a sportoló, edző, sportbíró nyilvántartása és eredményeinek nyilvántartása

b) a sportág versenyrendszerének működtetésével kapcsolatban az azon résztvevők személyes adatkezelése

c) a nemzetközi rendezvényeken résztvevő és a saját rendezésű nemzetközi rendezvényeken résztvevők adatkezelése

14. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a törlésre vonatkozó kérelem illetve a tagsági viszony megszűnése esetén annak időpontjától számított 30 nap. Kivételt képez a Hatályos Sporttörvény eredményességi adatnyilvántartásának szabályozása alá eső időszakra vonatkozó adatok megőrzésének ideje.

15. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet.

16. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha ahhoz a Previ Team Egyesület megfelelő jogcímmel rendelkezik. Amennyiben ez a jogcím a hozzájáruláson alapuló adatkezelés (11. a) pont), úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy a Previ Team Egyesület a jelen alfejezetben meghatározott rendelkezések figyelembevételével jár el. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozata vagy az Adatkezelési Szabályzat írásban történő elfogadásának megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Previ Team Egyesület az adataival e- Szabályzatban megfogalmazottak szerint/és rendelkezzen és kezelje azokat.

17. Az Egyesület- hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében - a természetes személynek az alábbi adatai megismerésére és kezelésére jogosult:

a.) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát;

b.) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe);

c.) aPrevi Team Egyesület tagsággal rendelkező természetes személy sport egészségügyi adataival, amelyek a hatályos Sporttörvényben a sporttevékenység végzéséhez megfogalmazásra kerültek/ sportedzés, versenyzés, sportszakember tevékenység/

d) a sportszakember képzésben résztvevő természetes személyek szakképzettségének adatai, a továbbképzések tekintetében


18. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját a Previ Team Egyesület a létrehozandó tagsági jogviszony létesítését megelőzően - a természetes személlyel való első kapcsolatfelvétellel egy időben - köteles tájékoztatni

a.) a Previ Team Egyesület illetve a Previ Team Egyesület képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;

b.) arról, hogy a tagsági jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Previ Team Egyesület általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul, illetve e hozzájárulás visszavonhatóságáról;

c.) az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;

d.) a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;

e.) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;

f.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;

g.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A tájékoztatást a Previ Team Egyesület az 1. sz. melléklet felhasználásával és a személyes adat jogosultjának történő megküldésével, illetve részére történő hozzáférhetővé tétellel köteles teljesíteni.

19. A Previ Team Egyesület a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni az ügyfélnek. A tájékoztatás megadása mellett a Previ Team Egyesület köteles a jelen Szabályzatot az ügyfél részére hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában ügyfél elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

20. A személyes adat jogosúlja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a egyesülettel kíván e tagsági jogviszonyt létrehozni. A hozzájárulása akkor jogszerű, ha az

a) önkéntes;

b) konkrét adatkezelésre (meghatározott - egy vagy több - tagsági jogviszonnyal

kapcsolatban) vonatkozik;

c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és

d) egyértelmű akaratnyilatkozat.

21. A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez a Previ Team Egyesület vel létrejövő tagsági viszonyát megelőzően a Previ Team Egyesület adatkezelési tájékoztatóját, a Previ Team Egyesület adatkezelésének célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét elismerje és az adatkezeléshez hozzájáruljon a Previ Team Egyesület számára a jelen Szabályzat 2. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat aláírásával.

22. A Previ Team Egyesület szerződéses kapcsolat esetén jogosult az ügyfél mint személyes adatok jogosulja hozzájáruló nyilatkozatát a Previ Team Egyesület és az ügyfél között kötendő szerződés rendelkezései között megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés alá- írásával az ügyfél egyben személyes adatai Previ Team Egyesület általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát is megteszi.

23. Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatában köteles megjegyezni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett kifejezetten megértette a Previ Team Egyesület arra vonatkozó tájékoztatását, hogy adatkezelésre a Previ Team Egyesület az ügyféllel kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet.


24. Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja az 2. sz. melléklet tartalmával megegyező tartalmú nyilatkozat aláírását, úgy a Previ Team Egyesület tagsági jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a Previ Team Egyesület köteles a személyes adatkezeléshez mint előfeltételhez kapcsolódó tagsági jogviszony megszüntetésére.

25. A Previ Team Egyesület köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával tagsági jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a sze- mélyes adatok megőrzését a Previ Team Egyesület számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő.

IV/B. [A munkaerő-felvétel és a pályázat útján elnyerhető rendezvény szervezés során végzett adatkezelés]

26. A Previ Team Egyesület munkaerő-felvétel és a pályázat útján elnyerhető rendezvény szervezés során jogosult megismerni a Previ Team Egyesület által meghirdetett pozícióra vagy rendezvényszervezésre jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet közvetlenül vagy közvetve juttat el a Previ Team Egyesülethez. A jelentkező köteles erre vonatkozó hozzájárulását a jelen Szabályzat 4. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása akkor tekinthető jog- szerűnek, ha

a) az önkéntes;

b) pályázatának elbírálására vonatkozik;

c) megfelelő tájékoztatáson alapul;

d) egyértelmű akaratnyilatkozat.

27. Az egyesület a jelentkező által megküldött pályázati anyag egyesülethez történő beérkezését követően köteles (postai vagy elektronikus levél formájában) - az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával - tájékoztatni a jelentkezőt az egyesület jelentkezővel kapcsolatos adatkezeléséről (a jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képező tájékoztatás megküldésével), és - amennyiben hozzájáruló nyilatkozatot nem tett - arról, hogy hozzájáruló nyilatkozatát milyen formában teheti meg. A hozzájáruló nyilatkozat megtételét megelőzően az egyesület a pályázati anyagban rögzített személyes adatok megismerésére nem jogosult.

28. Az egyesület a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizárólag a munkaerő-felvétel vagy a pályázat útján elnyerhető rendezvény szervezés céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében ismerheti meg és kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a pályázat sikertelen vagy a Szövetség által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy a egyesület a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem nélkül törölni köteles és erről előzetes köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Amennyiben a pályázat elbírálása sikeres, úgy a jelentkező által megadott azon adatok, amelyeket a munkáltatói vagy rendezvényszervezési jogcím birtokában kezelhet, a kezelt személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló vagy rendezvényszervező - a munkaszerződés/rendezvényszervezési megbízás aláírását megelőzően - köteles hozzájárulni.

29. Az egyesület a jelentkezőről - a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl

- egyéb forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a szűrési feltételek részévé, kivéve, amennyiben az egyesület jogdekének érvényesítéséhez szükséges körben a jelentkező közösségi médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik az egyesület számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik.

IV/C. [Az egyesület vezető tisztségviselői, munkavállalói és az egyesület foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése]

30. Az Egyesület jogosult kezelni az egyesület vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, valamint az egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek személyes adatait amennyiben

d) az adott személyes adat kezeléséhez a személyes adat jogosultja hozzájárult (pl. munkaerő-felvétel során megadott adatok további kezeléséhez való hozzájárulás, munkavállaló bankszámlaszáma a munkabér utalása céljából, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata);

e) az egyesület teljesítéséhez szükséges (pl. nyilvántartások vezetése);

f) az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (pl. adózási kötelezettség teljesítése);

g) az egyesület ( vagy a munkavállaló ) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

31. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: az egyesület vezető tisztségviselői feladatok ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek (pl. adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése.

32. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama:

a) jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jog-

szabályban meghatározott időtartam;

b) a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 évig;

c) minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénz-

mosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnését követő 8 évig.

33. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület az érintett - vezető tisztségviselő jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, illetve fenntartásához, megszüntetéséhez szükséges és elengedhetetlen - személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megérzésén keresztül teljesítse. Az egyesület az így készült másolatot az érintettre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

34. A jelen alfejezet szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:

a) az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási

címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon adatok, amelyeket - az érintett hozzájárulását nem igénylő


módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként - a munkáltató Szövetség megismerni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztségviselő(k), munkavállalók vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi alkalmassági nyilvántartás részét képező személyes adatok;

b) az érintett bankszámlájának száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja a munkabérét (egyéb ellenszolgáltatást)

átutalás útján kéri megfizetni, a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata és a

vonatkozó személyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta;

c) amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy az egyesület (illetve a foglalkoztatott) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szükséges.

35. Az egyesület vezetői tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb természetes személyek kötelesek az egyesület által - e jogviszonyuk létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez feltétlenül szükséges - személyes adataik kezeléséhez e jogviszony létrejöttét megelőzően hozzájárulni a jelen Szabályzat 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával.

Az egyesület a 6. sz. mellékletben foglalt hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően köteles a személyes adat jogosultját tájékoztatni

a.) az egyesület, illetve az egyesület képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;

b.) arról, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak egyesület általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;

c.) az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;

d.) a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;

e.) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;

f.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;

g.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A Previ Team Egyesület a tájékoztatást az 5. sz. melléklet megfelelő alkalmazásával köteles teljesíteni.

36. A Previ Team Egyesület a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. A tájékoztatás megadása mellett a Previ Team Egyesület köteles a jelen Szabályzatot az vezető tisztségviselő, munkavállaló, Previ Team Egyesület foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy részére mindenkor hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában a személyes adat jogosúlja elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

37. A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy az egyesülettel kíván-e vezető tisztségviselői jogviszonyt, munkaviszonyt vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt létrehozni. A személyes adat jogosultjának hozzájárulása akkor jogszerű, ha az

a) önkéntes;

e) a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésére, fenntartására, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, jogviszony megszüntetésére vonatkozik.

f) megfelelő tájékoztatáson alapul; és

g) egyértelmű akaratnyilatkozat.


38. A Previ Team Egyesület köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával szemben a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglakoztatásra irányuló egyéb jogviszony bármely okból megszűnt, és az adatkezelés ha- tárideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a személyes adatok megőrzését a Previ Team Egyesület számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő, továbbá amennyiben annak kezelésére a Previ Team Egyesület jogos érdekének érvényesítése érdekében szükség van. Amennyiben a vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy foglalkoztatásra irányuló szerződése versenytilalmi klauzulát tartalmazott, úgy e jogviszony megszűnését követően - a versenytilalmi klauzulában meghatározott időtartamra - a Previ Team Egyesület jogosult követni a személyes adat jogosultjának közösségi médiafelületét (így különösen Linkedin profilját) annak megállapítása érdekében, hogy a klauzulában meghatározott követelményeket az érintett megtartja-e. Amennyiben az érintett versenytilalmi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Previ Team Egyesület az e pontban meghatározott módon erre vonatkozóan megismert adatok felhasználására jogos érdekében ér- vényesítése céljából jogosult. Az adatok ilyen felhasználásához az érintett a jelen Szabályzat megismerésével és a 35. pontban megtett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

39. A Previ Team Egyesület az előző pontban meghatározottakon kívül - nem jogosult a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy a Previ Team Egyesület foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy közösségi médiafelületeinek ellenőrzésére, illetve ilyen úton az érintettről adatok gyűjtésére. A Previ Team Egyesület az érintett kizárólagos kezelésében lévő, magáncélból használt közösségi médiafelületének Previ Team Egyesület érdekében történő felhasználását nem teheti kötelezővé (pl. ügyfélkör bővítése ismerősök útján).

40. A 35. pontban meghatározott hozzájáruló nyilatkozatnak ki kell terjednie a Previ Team Egyesület tulajdonában álló, a vezető tisztségviselő, munkavállaló, a Previ Team Egyesület -vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy által munkavégzése során használt számítógépek, telefonok, gépjárművek és egyéb eszközök, továbbá programok és alkalmazások (a továbbiakban: Eszközök) által naplózott adatokra is. Az Eszközök által végzett naplózás adatkezelésnek minősül, amennyiben a naplózott adat valamely vezető tisztségviselőre, munkavállalóra vagy a Previ Team Egyesület -vel foglalkoztatásra irányuló jogviszony- ban álló egyéb személyre vonatkozó magán- és családi életének részét képező személyes adatnak minősül. Az ilyen adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha az adatkezeléshez a személyes adat jogosultja - a 35-37. pontok rendelkezéseinek meg- felelő alkalmazásával - hozzájárult. Hozzájárulás hiányában is jogszerű az olyan napló- zott adatok kezelése, amelyek a vezető tisztségviselői jogviszonyból, munkaviszonyból vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése keretében keletkeztek és e jogviszonyra vonatkoznak. Ez utóbbi esetekben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogos érdek érvényesítése vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése. /VAGY/ A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek, valamint a Previ Team Egyesület érdekeinek figyelembevétele és a Szövetség által végzett tevékenység fenntartása érdekében a Previ Team Egyesület vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Previ Team Egyesület -vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek az Eszközökön kizárólag a Previ Team Egyesület tevékenységével összefüggő, munkaköri kötelezettség keretébe tartozó tevékenységet végezhetnek. Erre tekintettel e személyek tudomásul veszik, hogy az Eszközök által végzett naplózás, így a Previ Team Egyesület ilyen adatkezelése akkor is jogszerű, amennyiben az Eszköz olyan adatot naplóz, amely


valamely vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy a Previ Team Egyesület -vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy magán- és családi életének részét; az érintettek 35. pont szerinti nyilatkozatukkal ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Annak megelőzése érdekében, hogy a tilalom ellenére a Previ Team Egyesület vezető tisztségviselőinek, munka- vállalóinak, illetve a Previ Team Egyesület -vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyeknek olyan adatait kezelje a Previ Team Egyesület, amely a családi és magánélet része, a Previ Team Egyesület jogosult egyes weboldalak elérését, illetve szolgáltatások igénybevételét korlátozni az Eszközökön. Az ilyen korlátozást megfelelő időben és az érintettek körében tett megfelelő tájékoztatást követően jogosult végrehajtani. Az Eszközök magáncélú felhasználásának korlátozása körében a Previ Team Egyesület elrendelheti pl. a közösségi médiafelületek elérésének tiltását.

41. A Previ Team Egyesület az otthoni és távmunka során az Eszköz, valamint a magáneszköz munka- helyi célú felhasználása esetén ezen eszköz által naplózott és az eszköz felhasználó vezető tisztségviselőhöz, munkavállalóhoz, vagy a Previ Team Egyesület foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyhez kötődő adat megismerésére azzal a feltétellel, hogy az arányosság követelményét megtartva a Previ Team Egyesület az eszközökön tárolt magáncélú adatokat nem ismeri meg és az adatkezelése a személyes adat jogosultjának családi és magánéletét nem érinti.

42. A Previ Team Egyesület a vezető tisztségviselőnek, munkavállalónak, valamint a Previ Team Egyesület -vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek szóló tájékoztatásában köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy - amennyiben a Previ Team Egyesület ilyennel rendelkezik - a Previ Team Egyesület által használatra átadott olyan Eszköz, amely - munkaidőn kívül is - helyadatot rögzítik (pl. okostelefon, gépjármű), helyadatának megismeréséhez a Previ Team Egyesület kizárólag abból a célból jogosult, hogy az Eszköz helyét ellenőrizze vagyonvédelmi célból. Az ilyen adatkezelés munkaidőn kívül nem irányulhat arra, hogy a Previ Team Egyesület a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy a Previ Team Egyesület -vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy (feltételezett) tartózkodási helyadatát megismerje. A Previ Team Egyesület - amennyiben erre az adott Eszköz lehetőséget ad - köteles biztosítani, hogy munkaidőn kívül a használatra átadott Eszköz magáncélú felhasználása alkalmával az érintett az Eszköz helyadat szolgáltatását kikapcsolhassa.

IV/D. [Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése]

43. Ha a Previ Team Egyesület tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein biztonsági kamerarendszert (a továbbiakban: biztonsági kamerarendszer) működtet, amely kizárólag magánterületen megtörtént eseményeket mozgóképi formában figyel meg folyamatosan. A Previ Team Egyesület által végzett ilyen adatkezelés kizárólagos célja a Previ Team Egyesület jogos érdekeinek védelme (vagyonvédelem), és semmilyen formában nem irányul ettől eltérő célra, így különösen arra, hogy a kamera által rögzített személyek helyadatait, vagy általuk végzett

- nem jogellenes - tevékenységeket a Previ Team Egyesület a továbbiakban e személyekkel kapcsolatban felhasználja.

44. A Previ Team Egyesület a biztonsági kamerarendszer segítségével történő megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan az érintettek figyelmét tájékoztatást tartalmazó tábla (a továbbiakban: figyelmeztetés) elhelyezésével hívja fel. A Previ Team Egyesület a figyelmeztetést olyan jól látható helyeken és olyan méretben helyezi ki, hogy az érintett még a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére történő belépést megelőző- en tudomásul vehesse a megfigyelés és esetleges adatkezelés tényét, illetve döntést


tudjon hozni arra vonatkozóan, hogy a figyelmeztetés ellenére a biztonsági kamera- rendszer megfigyelési területére be kíván-e lépni vagy sem. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére az érintett a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére belép, úgy e cselekedete - biztonsági kamerarendszer által rögzíthető esetleges - személyes adatai Previ Team Egyesület általi megismeréséhez, rögzítéséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül.

45. A Previ Team Egyesület által alkalmazott kamerarendszer tagjait, státuszukat, az egyes kamerák által megfigyelt területet a jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. Ez a melléklet tartalmazza továbbá annak a ténynek a rögzítését is, hogy az egyes kamerák az élőkép közvetítésén túl adatrögzítést is végrehajtanak-e vagy sem.

46. A kamera segítségével történő megfigyelésről, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésről a Previ Team Egyesület ügyfeleit, a Previ Team Egyesület által meghirdetett pozícióra jelentkezőket, a Társaság vezető tisztségviselőit, munkavállalóit, a Previ Team Egyesület -vel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket a jogviszony létrejöttét megelőzően, vagy - amennyiben a kamerarendszer kihelyezése időben ezt követően történt - a kamera- rendszer használatba vételét megelőzően tájékoztatja a 18., 27. és 35. pontokban meghatározott tájékoztatások részeként vagy azzal megegyezően.

47. Minden egyéb olyan személy vonatkozásában, akik nem a Previ Team Egyesület ügyfelei, nem a Previ Team Egyesület által meghirdetett pozícióra jelentkeznek, illetve nem a Previ Team Egyesület vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy a Previ Team Egyesület -vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a Previ Team Egyesület e személy kérésére a kamerarendszer segítségével végzett adatkezelésre vonatkozóan tájékoztatást nyújt, és biztosítja, hogy az érintett az V. fejezetben meghatározott jogait gyakorolhassa, illetve a jelen Szabályzatot a Társaság székhelyén megtekinthesse. Amennyiben az ilyen személy a Previ Team Egyesület a kamerarendszer által végzett megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre felhívó piktogramot és tömör szöveges tájékoztatása ellenére olyan területen tartózkodik, vagy egyébként olyan cselekményt végez, amelyet a kamera rögzít, a Previ Team Egyesület akként tekinti, hogy az adatkeléshez szükséges tájékoztatást ráutaló magatartással megértette.

48. A Previ Team Egyesület a kamera segítségével rögzített mozgóképi anyagot annak rögzítésétől számítva 10 évig jogosult tárolni és kezelni.

IV/F. [Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés]


49. A Previ Team Egyesület a honlapon keresztül a hírlevél


szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult - az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevél szolgáltatás, illetve fel- használó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával - kezelni a honlapot látogató személyek (jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.

50. A Previ Team Egyesület kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás mint közvetlen üzletszerzés


céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából a Previ Team Egyesület felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

51. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap "Fel- iratkozás hírlevélre" című parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni. A Previ Team Egyesület által a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan igényelt személyes adatok a következők:

h) a Felhasználó családi és utóneve;

i) a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím.

52. A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az

a) önkéntes;

b) a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozik.

c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és

d) egyértelmű akaratnyilatkozat.

53. A Previ Team Egyesület a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő - a jelen alfejezet értelmében vég- zett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú - nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Previ Team Egyesület részére történő megküldésének.

54. A Previ Team Egyesület fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra használja.

56. A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármi- kor visszavonhat a hírlevelekben jelzett "Leiratkozás a hírlevélre" című parancs aktivá- lásával. A hozzájárulás visszavonása a Previ Team Egyesület általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a Previ Team Egyesület szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.

58. A Szolgáltató kezelésében álló www.previteam.webnode.hu honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő "Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ" tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott "Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát" ikon aktiválásával.

59. A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap meg- tagadhatja. A "Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát" ikon mellett elhelyezett "További információt kérek" ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.

60. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Previ Team Egyesület kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:

a) Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai;

b) Felhasználó által használt IP cím.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Previ Team Egyesület honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Previ Team Egyesület jogos érdekének védelme. A Previ Team Egyesület az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával mint ráutaló magatartással adja meg a Previ Team Egyesület részére.

61. Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Previ Team Egyesület által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A Previ Team Egyesület nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó fel- használói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

62. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Previ Team Egyesület általi rögzítésétől számított 10 év.

V. A személyes adatok jogosultjainak jogai

63. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Previ Team Egyesület - bármely oknál fogva - kezeli, a Previ Team Egyesület adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

a.) tájékoztatáshoz való jog;

b.) helyesbítéshez való jog;

c.) elfeledtetéshez való jog;

d.) adatkezelés korlátozásához való jog;

e.) adathordozhatósághoz való jog;

f.) tiltakozáshoz való jog.

64. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Previ Team Egyesület -hez el- juttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a


Previ Team Egyesület székhelyén a Previ Team Egyesület képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy a Previ Team Egyesület foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő.

65. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladéktalanul köteles továbbítani a Previ Team Egyesület adatkezelési felelősének ügyintézés céljából. A Previ Team Egyesület adatkezelési felelőse a kérelmet - annak kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja - és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben megvizsgálja. Az adatkezelési felelős a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti a kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem teljesítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről.

V/A. [Helyesbítéshez való jog]

66. Amennyiben a Previ Team Egyesület pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti az egyesületet, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.

67. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét az 8. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Previ Team Egyesület részére történő megküldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági igazolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban a Previ Team Egyesület részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot.

V/B. [Elfeledtetéshez való jog]

68. A személyes adatok jogosultja jogosult a Previ Team Egyesület től kérni személyes adatainak törlését a Previ Team Egyesület valamennyi nyilvántartásából. Previ Team Egyesület e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:

a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;

b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;

c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Previ Team Egyesület jogellenesen kezelte;

d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Previ Team Egyesület köteles a személyes adatok törlésére.

69. A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét a 9. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Previ Team Egyesület részére történő megküldésével terjesztheti elő.

70. A Previ Team Egyesület a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3)bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll.


V/C. [Adatkezelés korlátozásához való jog]

71. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a Previ Team Egyesület -t, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:

a.) a személyes adatok jogosultja vitatja a Previ Team Egyesület által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy

b.) a Previ Team Egyesület által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a

gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy

c.) az adatkezelés célja megszűnt, és a Previ Team Egyesületnek nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy

d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

72. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a 10. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Previ Team Egyesület részére történő megküldésével terjesztheti elő.

73. A korlátozás alá eső személyes adatot a Previ Team Egyesület kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani a Previ Team Egyesület kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult.

74. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Previ Team Egyesület a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes adatok jogosultját.

V/D. [Adathordozhatósághoz való jog]

75. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Previ Team Egyesület a személyes adat jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti a Previ Team Egyesületet, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Társaság elektronikus formátumban - a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint - a rendelkezésére bocsássa.

76. A Previ Team Egyesület a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő átadásánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elektronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adat- kezelőnek, vagy a Previ Team Egyesület -t felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek.

77. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti kérelmét a 11. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Previ Team Egyesület részére történő megküldésével terjesztheti elő.


V/E. [Tiltakozáshoz való jog]

78. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Previ Team Egyesület általi adatkezelése ellen, amennyiben a Previ Team Egyesület az adatkezelést a Previ Team Egyesület vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.

79. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét a 12. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Previ Team Egyesület részére történő megküldésével terjesztheti elő.

80. A tiltakozó nyilatkozat Previ Team Egyesület  általi elfogadását követően a Previ Team Egyesület nem jogosult az érintett személyes adatot a Previ Team Egyesület Previ Team Egyesület vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha a Previ Team Egyesület bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik

VI. Az Adatkezelési felelős

81. A Previ Team Egyesület valamennyi olyan vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy, aki személyes adatokra vonatkozó adatkezelést folytat (pl. adminisztráció) köteles a jelen Szabályzat, valamint az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartására.

82. A Previ Team Egyesület adatkezelési rendelkezések megtartásáért felelős és felhatalmazott személy(a továbbiakban: Adatkezelési felelős) köteles a jelen Szabályzatban, valamint a jogszabályokban meghatározott adatkezelési rendelkezések Previ Team Egyesület vezető tisztségviselői, munkavállalói, illetve a Previ Team Egyesület -vel foglalkoztatásra irányuló egyéb személyek által történő megtartását biztosítani és ellenőrizni.

83. A Previ Team Egyesület Adatkezelési felelőse: a mindenkori elnök

84. A Previ Team Egyesület Adatkezelési felelősét a Previ Team Egyesület Previ Team Egyesület legfőbb szerve választja a Previ Team Egyesület vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy a Previ Team Egyesület-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek közül; a Previ Team Egyesület Adatkezelési felelőse jogviszonyának időtartama a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony időtartamához igazodik. Az Adatkezelési felelős jogviszonya megszűnik, ha:

a.) vezető tisztségviselői jogviszonya, munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb

jogviszonya megszűnik;

b.) a tisztségről lemond;

c.) meghal;

d.) a Previ Team Egyesület legfőbb szerve a tisztségéből visszahívja;

e.) a Previ Team Egyesület legfőbb szerve a tisztségétől (súlyos kötelezettségszegés okán) megfosztja.

85. Az Adatkezelési felelős kijelölése alkalmával a Previ Team Egyesület köteles nyilatkozat tenni arra vonatkozóan, hogy a GDPR és egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni. A Previ Team Egyesület e nyilatkozatát


az Adatkezelési felelős kijelöléséről szóló dokumentum részeként kell megtenni, és egyértelművé kell benne tenni, hogy a kijelölt Adatkezelési felelős jogállásában nem tekintendő a GDPR 37-39. cikkeiben meghatározott adatvédelmi tisztviselőnek.

86. Az Adatkezelési felelős e tisztségét e tisztségre vonatkozó kijelölés elfogadásával, vagy amennyiben ez későbbi, akkor a kijelölésben meghatározott határnaptól kezdődően tölti be. Az Adatkezelési felelős a kijelölés elfogadásával egyidejűleg titoktartást köte- les vállalni a tisztsége ellátásával kapcsolatosan tudomására jutott személyes adatok vonatkozásában.

87. Az Adatkezelési felelős feladatkörei:

j) az Adatkezelési felelős köteles rendszeresen ellenőrzéseket végezni arra vonatkozóan, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit a Previ Team Egyesület mindennapi működése és üzletszerű gazdasági tevékenysége során az arra kötelezettek megtartják-e;

k) az Adatkezelési felelős köteles megvizsgálni a Previ Team Egyesülethez címzett - a személyes adatok jogosultjai részéről érkezett - kérelmeket (V. fejezet), és a nyilvánvalóan

nem alaptalan és jogosult személy által előterjesztett kérelmek esetén köteles

megtenni a szükséges intézkedéseket.

l) az Adatkezelési felelős köteles kapcsolatot tartani és együttműködni a Hatósággal, illetve - szükséges esetén - egyéb tagállami adatvédelmi hatósággal;

m) az Adatkezelési felelős adatvédelmi incidens lehetőségének felmerülése esetén köteles azt kivizsgálni és megalapozott lehetőség esetén az incidens által jelentett kockázatokat megakadályozni vagy mérsékelni, illetve a biztonság sérülését helyreállítani;

n) az Adatkezelési felelős köteles az olyan adatvédelmi incidens esetén, amely természetes személy jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, bejelentést tenni a

Hatóságnak, vagy - szükség esetén - egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak; magas kockázat esetén köteles azt bejelenteni a Hatóságnak, vagy - szükség esetén - egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatni a személyes adat jogosultját;

o) az Adatkezelési felelős jogosult a Previ Team Egyesület legfőbb szerve irányába javaslattal élni a Szövetség adatkezelési gyakorlatának módosítása vonatkozásában;

p) az Adatkezelési felelős jogosult a jelen Szabályzattal összefüggő mindenkori jog- szabályi módosítások átvezetésére és a jelen Szabályzat változással egységes szerkezetbe foglalt hatályosított változatának összeállítására és közzétételére.

VII. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje

88. A Previ Team Egyesület az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédel- mi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.

89. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket a Previ Team Egyesület részben vagy egészben automatizált módon kezel. A Previ Team Egyesület személyes adatok elektronikus tárolására a Previ Team Egyesület tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a Previ Team Egyesület tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket a Previ Team Egyesület székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként használ.


90. A Previ Team Egyesület által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.

91. A Previ Team Egyesület által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a Previ Team Egyesületnek megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzá- férni. A Previ Team Egyesület köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot

a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;

b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;

c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosság-

ra, törölheti;

d.) nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően;

e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné;

f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

92. A Previ Team Egyesület az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törek- szik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

93. A Previ Team Egyesület adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatkezelési Nyilvántartás) a jelen Szabályzat 13. számú mellékletében meghatározott minta fel- használásával és a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. A Previ Team Egyesület az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá.

VIII. Adatok továbbításának rendje

94. A Previ Team Egyesület nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve

q) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Previ Team Egyesület felé hivatalos megkeresését eljuttatja;

r) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a Previ Team Egyesület vel tagsági jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Previ Team Egyesület közötti tagsági jogviszony teljesítése.

95. A Previ Team Egyesület az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet a jelen Szabályzat 14. sz. mellékletében meghatározott minta alapján, amely tartalmazza a Previ Team Egyesület által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat.


96. A Previ Team Egyesület a 88. a) pontjában meghatározott megkeresésre a megkeresésben meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az általa tárolt személyes adatok továbbítását.

97. A Previ Team Egyesület a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultját

a.) az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;

b.) arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az adat-

továbbításhoz hozzájárul;

c.) az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről;

d.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;

e.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A személyes adat jogosultja konkrét adattovábbításhoz hozzájáruló nyilatkozatát a 11.

a) pontban meghatározott nyilatkozattal egyidőben is megadhatja, amennyiben e nyilatkozat megtétele idején a konkrét adattovábbítás szükségessége már ismert. Adattovábbításra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adat jogosultja a 14. számú mellékletben meghatározott minta alapján köteles megtenni.

98. A Previ Team Egyesület a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok továbbítására jogosult, amely a tagsági jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos és amelynek a továbbításához a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását megadta.

IX. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll

99. Adatvédelmi incidens - a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban - a biztonság olyan sérülése, amely lehet

s) a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés;

t) a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt

személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése;

u) az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat megváltoztatása.

100. Amennyiben a Previ Team Egyesület vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve a Previ Team Egyesület vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy azt tapasztalja, hogy a Previ Team Egyesület által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatkozásában fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles az Adatkezelési felelőst erről tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés). Biztonság sérülése minden olyan körülmény, amelynek eredményeként a Previ Team Egyesület adatkezelő rendszerében, nyilvántartásaiban sérülés következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság sérülése nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is.

101. Az Adatkezelési felelős a Jelzést megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének lehetőségeként jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett valamennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára.


102. Az Adatkezelési felelős vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság sérülése ténylegesen megtörtént-e. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a vizsgálata eredményéről jelentést készít a Previ Team Egyesület ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

103. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság meg- sérült, úgy másodsorban köteles megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem történt, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készít a Previ Team Egyesület ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

104. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles harmadsorban megvizsgálni, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen kockázatot az adatvédelmi incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készt a Previ Team Egyesület ügyvezetése részére, és azt a je- len Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

105. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultjainak jogai és szabadságaira, úgy az Adatkezelési felelős azt köteles megvizsgálni, hogy ez a kockázat milyen mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a Previ Team Egyesület ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy - szükség esetén - egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni.

106. Amennyiben az Adatkezelési felelős 100. pontban meghatározott vizsgálata azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a Previ Team Egyesület ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy - szükség esetén - egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni, továbbá az érintett személyes adatok jogosultjait az adatvédelmi incidensről tájékoztatni.

107. A Previ Team Egyesület mint adatkezelő az Adatkezelési felelős útján a 100., illetve 101. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles teljesíteni. A Previ Team Egyesület mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi incidens tudomására, amikor az Adatkezelési felelős kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság sérülésének tényét. Az Adatkezelési felelős a biztonság sérülése ténye meg- állapítását követően haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet a 98-101. pontban meghatározottak szerint.


108. Amennyiben az Adatkezelési felelős a 102. pontban jelzett 72 órán belül nem tudja lefolytatni a 100-101. pontokban jelzett vizsgálatát, úgy köteles a határidőn belül megtenni a bejelentését, illetve tájékoztatását, és vizsgálatát köteles tovább folytatni. Amennyiben a 100-101. pontokban meghatározott vizsgálat eredménye az Adatkezelési felelős rendelkezésére áll, úgy arról kiegészítő bejelentést/kiegészítő tájékoztatást vagy módosító bejelentést/módosító tájékoztatást köteles tenni.

109. Az Adatkezelési felelős a 100-101. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettség a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével, illetve Hatóságnak történő megküldésével, vagy egyéb tagállami adatvédelmi hatóság esetén ezen hatóság, illetve tagállami jog által meghatározott ormában köteles teljesíteni. A bejelentésben az Adatvédelmi felelős a Previ Team Egyesület képviseletében a következő adatokat köteles megadni:

a) az adatvédelmi incidens típusa;

b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak kategóriája;

c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak (közelítő)

száma;

d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa;

e) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma.

110. Az Adatkezelési felelős a különböző adattípusban tartozó személyes adatokat

érintő adatvédelmi incidensről külön-külön bejelentéseket köteles tenni.

111. Az Adatkezelési felelős nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira. A kockázat fennállására vonatkozó értékelést az Adatkezelési felelős a 99-100. pontokban meghatározottak szerint az eset összes körülményének figyelembevételével köteles teljesíteni. Azt a körülményt, hogy az adatvédelmi incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira kockázattal nem jár, bizonyítani és jelentésbe foglalni, valamint a biztonság helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni köteles.

112. Az Adatkezelési felelős a 101. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni a 16. számú mellékletben meg- határozott minta felhasználásával. A kockázat jellegének értékelésére a 100-101. pontokban meghatározott vizsgálata során - az eset összes körülményére tekintettel - az Adatkezelési felelős köteles. Ennek keretében az Adatkezelési felelős köteles figyelem- be venni többek között:

a) az adatvédelmi incidens típusát;

b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát;

c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét;

d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét;

e) az adatvédelmi incidenssel érintett természetes személy kiszolgáltatottságát.

Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, anyagi és nem anyagi értelemben kár érheti.

113. Az Adatkezelési felelős a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat

jogosultjait:

a) az adatvédelmi incidens ténye, jellege;

b) az Adatkezelési felelős neve és elérhetőségei;

c) az adatvédelmi incidens lehetséges következményei;


d) az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az incidens előtti állapot helyreállítására a Previ Team Egyesület mint adatkezelő által igénybe vett eszközök.

114. Az Adatkezelési felelős a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által (köz)érthető és egyszerű megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül köteles megtenni olyan kommunikációs csatornán, amelyen az Adatkezelési felelős érté- kelése alapján a tájékoztatás a leghamarabb megérkezik a személyes adatok jogosultjaihoz. Az Adatkezelési felelős egyszerre akár több kommunikációs formát is igénybe vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében.

115. Az Adatkezelési felelős a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor mellőzheti, ha

a) az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságai-

ra magas kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel közölt személyes adathoz e személy hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő birtokában van az érintett személyes adatokról másolat;

b) az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem került;

c) az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekinthető magasnak.

116. Az Adatkezelési felelős a 100-101. pontokban meghatározott bejelentési és tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidőben, a vizsgálat eredményének megismerését követően haladéktalanul köteles megtenni minden intézkedést, amely a biztonság sérülését és az adatvédelmi incidenst megszünteti. Ennek keretében az Adat- kezelési felelős - lehetőségeihez és a körülményekhez képest - köteles az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok integritását, hozzáférhetőségét, és bizalmassá- gát helyreállítani. Az Adatkezelési felelős a megtett intézkedéseiről jelentést köteles készíteni a Previ Team Egyesület vezető tisztségviselője részére a jelen Szabályzat 17. sz. mellékletében meghatározott minta felhasználásával.

X. Jogorvoslat

117. Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Previ Team Egyesület megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

118. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely:


XI. Záró rendelkezések

119. A jelen Szabályzat 2020. április 01 napjától hatályos. A Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben adatkezelés 2020 április 01. napját követően történik.

120. A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról a Previ Team Egyesület köteles minden ügyfelét, illetve a Previ Team Egyesület vel egyéb jogviszony létesítő természetes személy figyelmét felhívni, illetve a jelen Szabályzatot számukra köteles elérhetővé tenni.

Budapest, 2020 április. 01.

Previ Team Egyesület

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u.83.


1. számú melléklet - Adatkezelési Tájékoztató (természetes személy)

Previ Team Egyesület

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Previ Team Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel kötendő tagsági jogviszony létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

1. Az Adatkezelő

Adatkezelő cégneve: Previ Team Egyesület

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Oláhné Bóta Ilona elnök

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: +70/384-6300

2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél között csak abban az esetben jöhet létre tagsági jogviszony (így pl. szerződés), ha az ügyfél mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.

4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés

célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén tagsági jogviszony teljesítése, tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.


jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii) szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

terjedelme: (i) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát; (ii) a tagsági jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve; (iii) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); (iv) jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.

5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,

amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Previ Team Egyesület felé hivatalos megkeresését eljuttatja;

w) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a Previ Team Egyesület tagsági jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Previ Team Egyesület közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

6. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a tagsági jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása meg- előzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnését követő 8 év.

7. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelye- in és fióktelepein kamerarendszert működtet.

8. A személyes adat jogosultját megillető jogok:

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

a.) tájékoztatáshoz való jog. b.) helyesbítéshez való jog; c.) elfeledtetéshez való jog;

d.) adatkezelés korlátozásához való jog;

e.) adathordozhatósághoz való jog;

f.) tiltakozáshoz való jog.

9. Jogorvoslati lehetőségek:


Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Previ Team Egyesület megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: https://naih-hu


2. számú melléklet - Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata

ÜGYFÉL HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT

Alulírott, (név) (lakcím: ) személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten

h o z z á j á r u l o k

ahhoz, hogy Previ Team Egyesület

mint adatkezelő a közöttük létrehozandó tagsági jogviszony teljesítéséhez, e tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen és jelen nyilatkozatomhoz külön iraton csatolt személyes adataimat megismerje és azokat kezelje.

Hozzájárulásomat a jelen nyilatkozathoz csatolt okmányokról és iratokról készült másolatokon szerep- lő személyes adataimnak Previ Team Egyesület általi megismerése és kezelése céljából adom. A jelen hozzájáruló nyilatkozatom megtételével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Previ Team Egyesület a jelen hozzájáruló nyilatkozatomban meghatározott személyes adataimat tartalmazó okmányaimról, illetve egyén irataimról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen.

Kijelentem, hogy a Previ Team Egyesület

Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy a Previ Team Egyesület

az adatok megismerésére, illetve kezelésére a tagsági jogviszony teljesítése, tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a Previ Team Egyesület

-t terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és a Previ Team Egyesület

jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.

Kijelentem továbbá, hogy a Previ Team Egyesület

a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy a Previ Team Egyseület hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen (szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, Previ Team Egyesület

jogos érdekének érvényesítése) is jogosult személyes adataim kezelésére, illetve tudomásul veszem, hogy a Previ Team Egyesület székhelyén, telephelyein, fióktelepein vagyonvédelmi célból kamerarendszert működtet. Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a Previ Team Egyesület által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a hozzájárulás megadása a tagsági jogviszony létesítésének feltétele, a hozzájárulás bármely okból történő megszűnése esetén a Previ Team Egyesület a tagsági jogviszonyt köteles megszüntetni, és a személyes adatokat minden nyilvántartásából törölni, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom


Kelt: Törökbálint, . napján

ALÁÍRÁS

személyes adat jogosultja

NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL


3. számú melléklet - Adatkezelési tájékoztató (Munkaerő-felvétel)

Previ Team Egyesület

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Munkaerő-felvétel)

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy  (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelőhöz munkaviszony létesítése érdekében benyújtott pályázati anyagában megjelölt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Tájékoztató az Adatkezelő munkaerő-felvételen résztvevő természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

10. Az Adatkezelő

Adatkezelő cégneve:

Previ Team Egyesület

Adatkezelő elérhetősége: +............................

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: mindenkori elnök

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: +.....................................

11. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy pályázati anyagában meghatározott személyes adatait Adatkezelő csak abban az esetben ismerheti meg, illetve kezelheti, ha ehhez a személyes adat jogosultja hozzájárulását megadta. Adatkezelő kéri, hogy amennyiben még nem tette volna meg - a munkaerő-felvételben résztvevő személyes adatjogosultja e hozzájárulását írásban adja meg.

12. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jo-gosultja által megadott elektronikus levelezési címre.

13. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés

célja: munkaerő-felvételben résztvevő pályázó pályázati anyagának és a pályázó alkalmasságának megállapítása.

jogalapja: (i) érintett hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

terjedelme: a munkaerő-felvételben résztvevő által pályázati anyagában megadott személyes adatok (így például különösen, de nem kizárólagosan: családi és utónév, lakcím).

14. Az Adatkezelő az érintett adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Previ Team Egyesület felé hivatalos megkeresését eljuttatja.

15. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikertelen, vagy a személyes adat jogosultja az Adatkezelő ajánlatát nem fogadja el, úgy Adatkezelő az érintett pályázati anyagát, valamint személyes adatait valamennyi nyilvántartásából haladéktalanul törli. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy Adatkezelő a személyes adat jogosultjának hozzájárulásával személyes adatainak azt a részét, amelyet Adatkezelő jogcím birtokában őrizhet és kezelhet a munkavállalóról kezelt adatokról vezetett nyilvántartás részévé teszi.

16. Adatkezelő a pályázati anyagon kívül egyéb forrásból személyes adatot megismerni nem jogosult, kivéve amennyiben a Previ Team Egyesület

jogos érdekének érvényesítéséhez szükségessé válik.

17. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein kamerarendszert működtet.

18. A személyes adat jogosultját megillető jogok:

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

g.) tájékoztatáshoz való jog; h.) helyesbítéshez való jog; i.) elfeledtetéshez való jog;

j.) adatkezelés korlátozásához való jog;

k.) adathordozhatósághoz való jog;

l.) tiltakozáshoz való jog.

19. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Previ Team Egyesület

megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu4. számú melléklet - Hozzájáruló nyilatkozat (Munkaerő-felvétel)

MUNKAERŐ-FELVÉTELBEN RÉSZTVEVŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA SZEMÉLYES ADATAI

MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ

GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT


Alulírott,


(név) (lakcím: )


személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján

kifejezetten

h o z z á j á r u l o k

ahhoz, hogy

Previ Team Egyesület

mint adatkezelő a munkaerő-felvétel során a pályázatom elbírálásához elengedhetetlen személyes adataimat megismerje és azokat kezelje. Hozzájárulásomat a Previ Team Egyesület részére megküldött pályázati anyagomban megjelölt személyes adataimnak a Previ Team Egyesület általi megismeréséhez és kezeléséhez adom.

Kijelentem, hogy a Previ Team Egyesület

Adatkezelési Szabályzatát megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adat- kezelés tényét, illetve azt, hogy a Previ Team Egyesület

az adatok megismerésére, illetve kezelésére munkaerő- felvétel céljából, alkalmasságom megállapítása céljából kerül sor. Tudomásul veszem, hogy a Previ Team Egyesület

székhelyén, telephelyein, fióktelepein vagyonvédelmi célból kamerarendszert működtet.

Kijelentem továbbá, hogy a Previ Team Egyesület

a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozattal kapcsolatos munkaerő-felvétel sikertelen, vagy a sikeres pályázat ellenére a Previ Team Egyesület

által tett ajánlatot nem fogadom el, úgy a Previ Team Egyesület

késedelem nélkül törli - minden nyilvántartásából - a pályázati anyagomat, illetve az onnan megismert és kezelt személyes adatokat. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres úgy jelen nyilatkozatom útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Previ Team Egyesület

a pályázati anyagban meghatározott személyes adataimat a munkavállalókról kezelt személyes adat részévé tegye.

Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a Previ Team Egyesület

által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat meg- adom.

Kelt: Törökbálint, . napján

ALÁÍRÁS

személyes adat jogosultja

NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL


5. számú melléklet - Adatkezelési tájékoztató (Alkalmazottak)

Previ Team Egyesület

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Alkalmazottak)

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a

Previ Team Egyesület

(a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel kötendő vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: foglalkoztatásra irányuló jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Tájékoztató az Adatkezelő vezető tisztségviselőivel, munkavállalóival, illetve Adatkezelővel foglalkoztatása irányuló jogviszonyban álló egyéb személyekkel (a továbbiakban együtt: alkalmazott), mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

20. Az Adatkezelő

Adatkezelő cégneve:

Previ Team Egyesület

Adatkezelő elérhetősége: +

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: mindenkori elnök

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: +.......................................

21. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél között csak abban az esetben jöhet létre foglalkoztatásra irányuló jogviszony (szerződés), ha az alkalmazott mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez amelyek megismerésére és kezelésére nem jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében jogosult Adatkezelő, de amely személyes adat a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, illetve megszüntetéséhez elengedhetetlen - hozzájárul.

22.

23. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.

24. Az Adatkezelő által az alkalmazott vonatkozásában végzett adatkezelés


célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása, illetve megszüntetése, valamint e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és (iii) az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

jogalapja: (i) alkalmazott hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii) szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

terjedelme: (i) az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon személyes adat, amelyeket - az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként - a munkáltató Szövetség megismerni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztség- viselő(k), munkavállalók vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi alkalmassági nyilvántartás részeként rögzítendő személyes adatok; (ii) a munkavállaló bankszámla száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja a munkabérét (egyéb ellenszolgáltatást) átutalás útján kéri megfizetni, és a vonatkozó személyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta; (iii) amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy a Szövetség (illetve a munkavállaló) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szükséges (helyadatok, elektronikus eszközök naplózott adatai).

25. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,

x) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Previ Team Egyesület felé hivatalos megkeresését eljuttatja;

y) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a Previ Team Egyesület

tagsági jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Previ Team Egyesület

közötti tagsági jogviszony teljesítése (pl. ügyfél-kapcsolat).

26. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 5 évig tárolja.

27. Az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatában meghatározott körben jogosult megismerni, illetve kezelni az alkalmazott azon személyes adatait, amelyet közösségi médiafelületein rögzít, alkalmazott által munkavégzése során használt számítógépek, telefonok, gépjárművek és egyéb eszközök, továbbá programok és alkalmazások naplózott adatai (így például különösen, de nem kizárólagosan helyadatok) tartalmaznak.


28. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelye- in és fióktelepein kamerarendszert működtet.

29. A személyes adat jogosultját megillető jogok:

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

m.) helyesbítéshez való jog;

n.) elfeledtetéshez való jog;

o.) adatkezelés korlátozásához való jog;

p.) adathordozhatósághoz való jog;

q.) tiltakozáshoz való jog.

30. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Previ Team Egyesület

megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: https://naih-hu


6. számú melléklet - Hozzájáruló nyilatkozat (Alkalmazottak)

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, MUNKAVÁLLALÓ VAGY FOGLALKOZTATOTT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) ÉS C) PONTOK

Alulírott, (név) (lakcím: ) személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten

h o z z á j á r u l o k


ahhoz, hogy

Previ Team Egyesület

mint adatkezelő a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony, illetve foglalkoztatásra irányuló

jogviszony létesítése, fenntartása, illetve meg szüntetése, valamint e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; az adatkezelő terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében a Previ Team Egyesület Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adataimat megismerje és kezelje.Hozzájárulásomat a Previ Team Egyesület

részére átadandó következő személyes adataimnak a megismeréséhez és kezeléséhez adom meg:

munkavállalóról (alkalmazottról) vezetett nyilvántartásban megjelölt személyes adatok;

 a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséről szóló szerződésben meghatározott valamennyi személyes adat (így többek között, de nem kizárólagosan a bankszámlaszámom).

Kijelentem, hogy hozzájáruláson kiterjed arra, hogy a Previ Team Egyesület e fenti személyes adataimat igazoló dokumentumokról (így különösen, de nem kizárólagosan pl. igazolványok) fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen és azokat a rólam vezetett nyilvántartás részeként kezelje, illetve tárolja.

Kijelentem, hogy a Previ Team Egyesület Adatkezelési Szabályzatát megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adat- kezelés tényét, illetve azt, hogy a Previ Team Egyesület az adatok megismerésére, illetve kezelésére foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése céljából kerül sor.

Tudomásul veszem, hogy a Previ Team Egyesület mint adatkezelő jogosult az Adatkezelési Szabályzat keretei között közösségi médiafelületeken közzétett személyes adataim, valamint az általam munkavégzésre használt számítógépek, telefonok, gépjárművek és egyéb eszközök, programok és alkalmazások által naplózott olyan valamennyi adat adatok megismerésére.

Kijelentem továbbá, hogy a Previ Team Egyesület a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a Previ Team Egyesület által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.


Kelt: Törökbálint, . napján

ALÁÍRÁS:

személyes adat jogosultja

NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL:
8. számú melléklet - Helyesbítés iránti kérelem

HELYESBÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM

GDPR 16. CIKK

Adatkezelő:

Previ Team Egyesület

Székhelye: 2045 Törökbálint Munkácsy M . 83.

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, (név) személyes adatok jogosultja a

Previ Team Egyesület

(a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő

k é r e l m e t

terjesztem elő.

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt és pontatlan/hiányos személyes adataim vonatkozásában a jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint a személyes adataimat helyesítse, illetve egészítse ki az alábbiak szerint:

JELENLEG KEZELT PONTATLAN SZEMÉLYES ADAT

HELYESBÍTETT, KIEGÉSZÍTETT SZEMÉLYES ADAT

A helyesítés, illetve kiegészítés igazolására szolgáló, a helyes személyes adatot tartalmazó dokumentum másolatot jelen nyilatkozatomhoz csatolom.

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.9. számú melléklet - Törlési kérelem

TÖRLÉSI KÉRELEM

GDPR 17. CIKK

Adatkezelő:

Previ Team Egyesület

Székhelye: 2045 Törökbálint Munkácsy M . 83.

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, (név) személyes adatok jogosultja a

Previ Team Egyesület

mint adatkezelő

(a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő

k é r e l m e t

terjesztem elő.

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimat kése-

delem nélkül valamennyi nyilvántartásából törölje:

TÖRÖLNI KÉRT SZEMÉLYES ADATOK

TÖRLÉS INDOKA (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ)

a.) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely

az adatkezelés alapját képezte;

b.) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb

jogalapja;

c.) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Szövetség

jogellenesen kezelte;

d.) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Szövetség köteles a személyes adatok törlésére.

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.10. számú melléklet - Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM

GDPR18. CIKK

Adatkezelő

Previ Team Egyesület

Székhelye: 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 8Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, (név) személyes adatok jogosultja a

Previ Team Egyesület

mint adatkezelő

(a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő

k é r e l m e t

terjesztem elő.

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimra vonatkozóan végzett adatkezelést korlátozza:

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁVAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT

INDOK (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ)

A. Az érintett vitatja a személyes adat pontosságát.

B. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok

törlését.

C. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez.

D. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő jogos indokai elsőbbségének megállapítása szükséges.

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.

Keltezés:

Tisztelettel: NÉV: ALÁÍRÁS:


11. számú melléklet - Adathordozásra vonatkozó kérelem

ADATHORDOZÁSRA VONATKOZÓ KÉRELEM

GDPR 20. CIKK

Adatkezelő:

Previ Team Egyesület

Székhelye: 2045 Törökbálint Munkácsy M . u. 83.

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, (név) személyes adatok jogosultja a

Previ Team Egyesület

mint adatkezelő

(a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő

k é r e l m e t

terjesztem elő.

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataim kiadá- sát adathordozás céljából:

ADATHORDOZÁSSAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT

INDOK (MEGFELELŐK JELÖLENDŐK)

Az adatkezelő a személyes adatot HOZZÁJÁRULÁSOM/SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE alapján kezeli.

Kijelentem, hogy fenti személyes adataim hordozása más személy jogait és szabadságait nem érinti

hátrányosan.

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és kért személyes adataimat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban RÉSZEMRE/HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE (aláhúzással jelölendő) kiadni szíveskedjen.

Harmadik személy esetén neve, címe, elektronikus levezési címe:

Keltezés:

Tisztelettel: NÉV: ALÁÍRÁS:


12. számú melléklet - Tiltakozás

TILTAKOZÁS

GDPR 21. CIKK

Adatkezelő:

Previ Team Egyesület

Székhelye: 2045 Törökbálint Munkácsy M . u. 83.

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, (név) személyes adatok jogosultja a

Previ Team Egyesület

mint adatkezelő

(a továbbiakban: Adatkezelő) számára ezúttal jelzem, hogy

t i l t a k o z o m

adatkezelő adatkezelése ellen az alábbiak szerint:

TILTAKOZÁSSAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT

INDOK (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ)

A. Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

B. Közvetlen üzletszerzés.

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és a kért személyes adatot a fenti indokba megjelölt célból a továbbiakban ne kezelje.

Keltezés:

Tisztelettel: NÉV: ALÁÍRÁS:


13. számú melléklet - Adatkezelési Nyilvántartás

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS

Adatkezelő neve:

Adatkezelő elérhetősége:

Adatkezelési felelős neve:

Ügyfelekkel kapcsolatos

adatkezelés

Alkalmazottakkal kapcso-

latos adatkezelés

Weboldal látogatókkal kap-

csolatos adatkezelés

Rendezvényszervezéshez

beadott pályázati adatkezelés

Munkaerő-felvételben

résztvevő személyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés

célja

Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén tagsági jogviszony teljesítése, tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; az adat-

kezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

Részben az érintett hozzá- járulásán alapuló adatkezelés révén a vezető tisztség- viselői jogviszonyból, munkaviszonyból vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb

jogviszonyból eredő jogok

gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; az adatkeze- lő terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az adat- kezelő jogos érdekének érvényesítése.

Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén hírlevél- szolgáltatás, illetve felhasználó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében, a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges

hibák, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelése és orvoslása. A pályázó személyes adatainak védelme

Munkaerő-felvételben résztvevő pályázó pályázati anyagának és a pályázó alkalmasságának megállapítása

Érintettek kategóriái

amatőr sportolok, edzők, sportbírók, azaz a Previ Team Egyesület-vel tagsági jogviszonyban lévő és tevékenysége során kapcsolatot létesített természetes személyek.

Alkalmazottak, azaz a Previ Team Egyesület

vezető tisztségviselői, munkavállalói, illetve a Previ Team Egyesület-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek.

Honlap-látogatók, azaz olyan harmadik személyek, akik a Previ Team Egyesület

kezelésében álló

www.previteam.webnode .hu weboldalt

elektronikus úton felkeresik.

Azon természetes személyek, akik a Previ Team Egyesület

által meghirdetett rendezvényekre beadott pályázatokban adatszolgáltatást végeznek és

pályázati anyagot küldenek a Previ Team Egyesület

részére (akár közvetlenül, akár közvetve)

közvetve).

Azon természetes személyek, akik a Previ Team Egyesület

által meghirdetett munkaerő- felvételre jelentkeznek, és pályázati anyagot küldenek a Previ Team Egyesület részére (akár közvetlenül, akár közvetve).

Személyes adatok kategóriái

 a természetes személy személyazono

Foglalkoztatáshoz elengedhetetlen és jogszabályok

Hírlevél-szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen személy

A pályázó természetes személy azonosítására szolgáló minden adat

A munkaerő-felvételben résztvevő által pályázati


sító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának,

lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adat- tartalmát;

 a tagsági jogviszony jellegétől függően a

 személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe);

 jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ide- je; anyja születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe által meghatározott személyes adatok, illetve bank- számlaszám és bankszámlát vezető pénzintézet neve (ez utóbbi kettő személyes adat hozzájáruláson alapuló adatkezelés tárgya).

Személyes adatként az érintett családi és utóneve valamint elektronikus levelezési címe.

Felhasználói élmény növeléséhez (süti), illetve meghibásodás és támadás észleléséhez és orvoslásához szükséges, honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszköz egyes adatai és az érintett által használt IP- cím. anyagában megadott személyes adatok (így például különösen, de nem kizárólagosan: családi és lakcím)

Címzettek kategóriái

 jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében bíróság, hatóság vagy egyéb

 jogszabály által (a Previ Team Egyesület

mint munkáltató számára) előírt kötelezettség teljesítését

 jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében bíróság, hatóság vagy egyéb szerv

 jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében bíróság, hatóság vagy egyéb szerv

 jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében bíróság, hatóság vagy egyéb


szerv;

 a tagsági jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlen adattovábbítás amely adattovábbításhoz az érintett hozzájárult.

se keretében hatóság;

 jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében bíróság, hatóság gy egyéb szerv

Törlésre előirányzott határidő

Hozzájárulás megadásától kezdődően a jogviszony megszűnésétől

számított 5 év. Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénz- mosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: tagsági jog- viszony megszűnésétől számított 8 év.

 Jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jogszabály- ban meghatározott idő- tartam;

 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a személyes adat jogosultja részéről meg- adott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat alá- írásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 év;

 minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

és megakadályozásáról

szóló 2017. LIII. törvény

56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: tagsági jogviszony

Rögzítéstől számított 5 év.

Rögzítéstől számított 5 év.

A munkaerő felvétel sikertelensége esetén, vagy amennyiben a pályázó az ajánlatot nem fogadja el, úgy a Previ Team Egyesület a pályázati anyagot, illetve az azon keresztül megismert és kezelt személyes adatot haladéktalanul törli nyilvántartásából. Sikeres munkaerő felvétel esetén a pályázati anyagban meghatározott azon személyes adatokat, amelyettovábbi kezeléséhez pályázó hozzájárult, a munkavállalókról vezetett nyil- vántartás részeként kezeli tovább a Previ Team Egyesület


jogviszony megszűnését követő 8 év.

Technikai és szervezési intézkedések

A Previ Team Egyesület mint adatkezelő - a tudomány és technológia mindenkori állásának és fejlődésének figyelembevételével - köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot

a) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;

b) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;

c) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;

d) nem továbbítják a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérően;

e) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné;

f) elvesztéstől, sérüléstől megóvja.


14. számú melléklet - Adattovábbítási Nyilvántartás

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS

[CÉGNÉV]

ÁLTAL TELJESÍTETT

ADATTOVÁBBÍTÁSOK

ADATTOVÁBBÍTÁS IDŐPONTJA

CÍMZETT

JOGALAP

TOVÁBBÍTOTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

EGYÉB ADAT

[DÁTUM]

[NÉV]

[JOGSZABÁLYI

[***]

[***]

HIVATKOZÁS]

[DÁTUM]

[NÉV]

[JOGSZABÁLYI

[***]

[***]

HIVATKOZÁS]

[DÁTUM]

[NÉV]

[JOGSZABÁLYI

[***]

[***]

HIVATKOZÁS]

[DÁTUM]

[NÉV]

[JOGSZABÁLYI

[***]

[***]

HIVATKOZÁS]14. számú melléklet - Adattovábbítási tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat

Previ Team Egyesület

ADATTOVÁBBÍTÁS

Tájékoztató

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a

Previ Team Egyesület

(a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adattovábbításra vonatkozóan a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott, adattovábbításra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdéseket a Previ Team Egyesület

SE által e jogviszony létesítését megelőzően átadott adatkezelési tájékoztató, valamint a Previ Team Egyesület adatkezelési szabályzata tisztázza.

1. Az Adatkezelő felhívja az adattovábbítással érintett személyes adat jogosultjának figyelmét

arra, hogy a Previ Team Egyesület

az érintett egyes személyes adatainak továbbítására köteles.

Az adattovábbítás címzettje: [***];

Az adattovábbítás címzettjének képviselője: [***];

Elérhetősége: [***].

2. Az Adatkezelő által teljesítendő adattovábbítás akkor felel meg a hatályos jogszabályi követelményeknek, ha az adattovábbításról az Adatkezelő az érintettet megfelelően tájékoztatta (jelen nyilatkozat útján), és az adattovábbításhoz az érintett hozzájárult.

3. Az adattovábbítás célja:

4. Az adattovábbítás terjedelme:

5. A személyes adat jogosultját megillető jogok:

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

a.) tájékoztatáshoz való jog; b.) helyesbítéshez való jog; c.) elfeledtetéshez való jog;

d.) adatkezelés korlátozásához való jog;

e.) adathordozhatósághoz való jog;

f.) titkosításhoz való jog.

6. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Previ Team Egyesület

megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy


jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: https://naih-hu

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT


Alulírott,


(név) (lakcím: )


személyes adatok jogosultja jelen nyilatkozom útján kifejezetten

h o z z á j á r u l o k

ahhoz, hogy az

Previ Team Egyesület

mint adatkezelő a fenti tájékoztatóban meghatározott személyes adataimat az ott meghatározott célból amint címzett részére továbbítsa.

Kijelentem továbbá, hogy a Previ Team Egyesület a tervezett adattovábbításról megfelelően tájékoztatott. Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a Previ Team Egyesület

által fentiek szerint adattovábbításhoz hozzájárulásomat megadom.

Kelt: Törökbálint, napján

ALÁÍRÁS

személyes adat jogosultja

NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL


15. számú melléklet - Nyilvántartás adatvédelmi incidensekről

ADATVÉDELMI INCIDENSEKRŐL VEZETETT NYILVÁNTARTÁS

NYILVÁNTARTÁS ADATVÉDELMI INCIDENSEKRŐL

Previ Team Egyesület

Oláhné Bóta Ilona ADATKEZELÉSI FELELŐS

1/[DÁTUM]. ADATVÉDELMI INCIDENS

IDŐPONT [***]

VONATKOZÓ JELENTÉS SZÁMA [***]


ADATVÉDELMI INCIDENSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT


[***]


ADATVÉDELMI INCIDENS OKA [***]


ADATVÉDELMI INCIDENS HATÁSA ÉS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KIVIZSGÁLÁSÁT KÖVETŐEN TETT INTÉZKEDÉSEK

A HATÓSÁGNAK TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS

TÉNY, VAGY ELMARAD INDOKA

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TÉNYE, VAGY ELMARADÁSÁNAK INDOKA


[***] [***] [***] [***]

2/[DÁTUM]. ADATVÉDELMI INCIDENs

IDŐPONT [***]

VONATKOZÓ JELENTÉS SZÁMA [***]


ADATVÉDELMI INCIDENSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT


[***]


ADATVÉDELMI INCIDENS OKA [***]


ADATVÉDELMI INCIDENS HATÁSA ÉS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KIVIZSGÁLÁSÁT KÖVETŐEN TETT INTÉZKEDÉSEK

A HATÓSÁGNAK TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS

TÉNY, VAGY ELMARAD INDOKA

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TÉNYE, VAGY ELMARADÁSÁNAK INDOKA


[***] [***] [***] [***]


16. számú melléklet - Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

TÁJÉKOZTATÁS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

GDPR 34. CIKK

Személyes adat jogosultjának neve:

Címe:

tá rgy : tájékoztatás adatvédelmi incidensről

Tisztelt [ jogosult neve ]!

Alulírott, a [

Previ Team Egyesület

2045 Törökbálint Munkácsy M. u 83.

adatkezelő képviseletében eljárva ezennel tájékoztatom, hogy a Previ Team Egyesület

[ DÁTUM ]. napján adatvédelmi incidenst szenvedett. Az adat- védelmi incidens a Previ Team Egyesület által Önről kezelt személyes adatokat is érintette, így az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira.

Az adatvédelmi incidens következményeinek megszüntetését és az adatbiztonság helyreállítását meg- kezdtük, és a következő intézkedéseket már megtettük: [ I NTÉZKE DÉSE K R ÉSZLETE ZÉ SE]. A továbbiakban a következő intézkedések megtételét tervezzük: [ I NT ÉZK EDÉS EK R É SZLE TE ZÉSE ]. Ezektől függetlenül javasoljuk, hogy az Ön személyes adatainak érintettsége okán a következő valószínűsített követelményekre készüljön fel, és késedelem nélkül tegye meg a jogai és szabadságai védelme érdekében szükséges intézkedéseket: [ KÖ VE T KEZ MÉN Y EK R ÉS ZL ETE Z ÉS E ].

Amennyiben az adatvédelmi incidenssel és lehetséges következményeivel, valamint orvoslásával kapcsolatos továbbá kérdése vagy kérése lenne, keresse Previ Team Egyesület

adatkezelési felelősét: [ N ÉV ], [ ELÉRHETŐ S ÉG ].

Budapest, [ D ÁT UM ].

Üdvözlettel: [CÉGN ÉV ] adatkezelő

képviseli: [ NÉV ], [ B EO SZ TÁ S ]


17. számú melléklet - Jelentés adatvédelmi incidensről

[CÉGN ÉV ]

JELENTÉS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

ADATKEZELÉSI FELELŐS

Iktatási szám: [***]

Adatvédelmi incidens száma: [***]

Tisztelt Vezető Tisztségviselő!

Tájékoztatom, hogy [ DÁT U M ]. napján [ ÓRA , PERC ] időpontban jelzést kaptam arról, hogy a Previ Team Egyesület adatkezelésével kapcsolatban a biztonság sérülése, illetve adatvédelmi incidens lehetősége fennállt.

Az ügy kivizsgálását haladéktalanul megkezdtem, és az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott eljárásrendben értékeltem a helyzetet. Értékelésem alapján a Previ Team Egyesület adatkezelésével kapcsolatban a biztonság sérülése [MEGTÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT MEG], adatvédelmi incidenst a Previ Team Egyesület

[ELSZENVEDETT/NEM SZENVEDETT EL], tekintettel arra, hogy [INDOKOLÁS].

[HA NEM TÖRTÉNT ADATVÉDELMI INCIDENS, A TOVÁBBI RÉSZEK TÖRLENDŐK] Az ügy értékelése alapján megállapítom, hogy az adatvédelmi incidens a következő jellemzőkkel bír, illetve a következő intézkedéseket tettük eddig az ügyben:

ADATVÉDELMI INCIDENS IDŐPONTJA

ADATVÉDELMI INCIDENSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT

ADATVÉDELMI INCIDENS OKA

ADATVÉDELMI INCIDENS HATÁSA

ÉS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KI- VIZSGÁLÁSÁT KÖVETŐEN TETT INTÉZKEDÉSEK

A HATÓSÁGNAK TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS TÉNY, VAGY ELMARAD INDOKA

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TÉNYE, VAGY ELMARADÁSÁNAK INDOKA


Törökbálint, ...............................


Itt kezdődhet a szöveged. Kattints ide, és kezdheted is az írást. Quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia.

Previ Team Egyesület| Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el